Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Στοὺς νέους τῆς Ἑλλάδος ποὺ σκέφτονται νὰ μεταναστεύσουν

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σὲ σένα κορίτσι καὶ ἀγόρι τῆς Ἑλλάδας θέλω νὰ μιλήσω, σὲ σένα ποὺ σὲ ποτίζουν μὲ τὸ δηλητήριο τῆς ἀνέχειας καὶ τόσο δίκιο ἔχεις νὰ θέλεις νὰ φύγεις, γιὰ νὰ λευτερωθεῖς ἀπὸ τὸ οἰκονομικὸ ἀβέβαιο.

Γέροντας Παΐσιος: Ὅταν ὅμως δεῖτε συμφορὲς στὴν Ἑλλάδα, τὸ κράτος νὰ βγάζη παλαβοὺς νόμους καὶ νὰ ὑπάρχη γενικὴ ἀστάθεια, μὴ φοβηθῆτε, θὰ βοηθήση ὁ Θεός.

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Λόγοι Γέροντος Παϊσίου, Περὶ προσευχῆς»

-Γέροντα, θὰ γίνη πόλεμος;

-Ἐσεῖς κάνετε προσευχή; Ἐγὼ ἔχω ἀπὸ τὴν ἄνοιξη μέχρι τὸ φθινόπωρο ποὺ κάνω ἐπιστράτευση προσευχῆς -ἀθόρυβα-, γιὰ νὰ μᾶς λυπηθῆ ὁ Θεός, νὰ ἀποφύγουμε τὴν ἐπιστράτευση καὶ τὸν πόλεμο.

Πατὴρ Παΐσιος: «Θὰ γίνη μεγάλο τράνταγμα... Νὰ στηριχθῆτε ἀκόμη περισσότερο στὸν Θεό.»

Σήμερα εἶναι καιρὸς νὰ ἑτοιμασθοῦν οἱ ψυχές, γιατί, ἂν συμβῆ κάτι, δὲν ξέρω τί θὰ γίνη. Εἴθε νὰ μὴν ἐπιτρέψη ὁ Θεὸς νὰ ἔρθουν δύσκολες μέρες, ἀλλὰ ἂν ἔρθουν, μὲ ἕναν μικρὸ σεισμό, μὲ ἕνα τράνταγμα, θὰ σωριάσουν ὁλόκληρες ἀδελφότητες, ὁλόκληρα μοναστήρια, γιατί ο καθένας θὰ πάη νὰ σώση τὸν ἑαυτό του καὶ θὰ τραβήξη τὴν πορεία του. Χρειάζεται πολλὴ προσοχή, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἐγκατάλειψη ο Θεός. Οι ψυχὲς νὰ ἔχουν κάτι πνευματικό. Αὐτὸ σᾶς τιμάει. Θὰ γίνη μεγάλο τράνταγμα. Τόσα σᾶς λέω, τόσο σκληρὰ ἔχω μιλήσει!

Ἡ υἱοθέτηση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μνημείων ἀπὸ τὸ «Βυζάντιο»

Δὲν θὰ ἀναφερθῶ καθόλου στὶς νεοειδωλολατρικὲς προπαγάνδες, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι σὲ ἔργα ἀνθελλήνων ἱεραρχῶν(!) σὰν κι αὐτὸ τοῦ Μ. Ἀθανασίου «κατὰ εἰδώλων» καὶ ὄχι «κατὰ Ἑλλήνων», ἀφοῦ ὁ τίτλος αὐτὸς προσετέθη ἀργότερα ἀπὸ τοὺς ἐκδότες, ὁπότε μπορεῖ νὰ κατανοήση ὁ καθένας τὸ θεολογικὸ καὶ συνάμα ἀντιεπιστημονικὸ ὑπόβαθρο παρομοίων ἐνεργειῶν. Θὰ ἀρκεστῶ ἐπιγραμματικῶς σὲ μερικὰ στοιχεῖα σύζευξης ἑλληνισμοῦ - χριστιανισμοῦ γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Ἡ κρίση ἡ μεγάλη, ἡ μέγιστη τῶν συμφορῶν, δὲν εἶναι ἡ ὀφειλὴ τῶν δανείων. Εἶναι ἡ ὀφειλὴ τῶν δακρύων... Ἔτσι παραγράφονται ὅλα τὰ χρέη: μὲ δάκρυα!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἐν μέσῳ κρίσης» τῆς Μαρίας Μουρζᾶ τῶν Ἐκδόσεων «Ἄθως»
Διατελοῦμεν ἐν μέσῳ κρίσης! Ἐκεῖ ποὺ πρὸς στιγμὴν μένουμε ἐνεοὶ καὶ ἀποσβολωμένοι. Ἐκεῖ ποὺ κόβουμε ταχύτητα, χαμηλώνουμε τοὺς τόνους καὶ ρωτᾶμε: Γιατί;

Οἱ «σωτῆρες» μας δὲν ξέρουν ὅτι τὰ δικά μας χώματα εἶναι ζωντανά. Φυλᾶνε κατακόμβες, κρησφύγετα, κρυφὰ σχολειά, τόπους λατρείας, βημόθυρα, θεμέλιους λίθους ναῶν...

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Μαρίας Μουρζᾶ «Ἐν μέσῳ κρίσης».
Καὶ ξαφνικὰ ἕνα πρωὶ βρεθήκαμε νὰ ἐπιλέγουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ ἀποφασίζουν ἄλλοι γιά μᾶς. Νὰ νοιάζονται νὰ ἐκσυγχρονίσουν ὄχι τὴν ζωὴ ἀλλὰ τὸν θάνατό μας.

Στρατηγὸς Μακρυγιάννης: «Δὲν βλέπετε ποὺ θέλουν νὰ κάμουν τὴν Ἑλλάδα παλιοψάθα;»

Ὁ λόγος τοῦ Στρατηγοῦ Μακρυγιάννη πάντα διαχρονικός.
Ἀπὸ τότε φώναζε γιὰ τὸν ἐκ Δυσμῶν κίνδυνο τῶν φραγκολατίνων!
«Μὴν ἀφήσετε, Ἅγιοί μου αὐτὰ τὰ γκιντὶ πουλημένα κριγιάτα τῆς τυραγνίας νὰ μασκαρέψουν καὶ νὰ ἀφανίσουν τοὺς Ἕλληνες».

«Ὅλη ἡ δυστυχία καὶ ὅλη ἡ ἀδιαντροπιὰ τῆς Εὐρώπης προῆλθε ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ»

Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἐπισκόπου Ἀχρίδος
Ἂν οἱ Εὐρωπαῖοι πρῶτα ἔψαχναν τὸν οὐράνιο Πατέρα καὶ ἀναζητοῦσαν πρὶν ἀπὸ ὅλα τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ὅλα τὰ ὑπόλοιπα θὰ τοὺς δίνονταν καὶ τότε ὅλοι τους θὰ ἦταν χαρούμενοι. Μὲ τὴν χαρά τους θὰ φώτιζαν ὅλον τὸν μὴ χριστιανικὸ κόσμο, θὰ δόξαζαν τὸν Θεὸ καὶ λόγῳ αὐτοῦ ὅλοι οἱ λαοὶ στὴν γῆ θὰ ἀρνιόντουσαν τὰ εἴδωλα καὶ θὰ ἔσπευδαν νὰ βαπτιστοῦν, νὰ γίνουν μέλη τοῦ θεϊκοῦ εὐρωπαϊκοῦ χοροῦ.


Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Οἰκονομικὴ καὶ ὄχι μόνο κρίση: Τίς πταίει;

Ἡ Ἑλλάδα κλυδωνίζεται ἀπὸ μία ἄνευ προηγουμένου κρίση. Ἡ οίκονομικὴ κρίση ποὺ χτύπησε τὴν χώρα μας ἔφερε μαζὶ τῆς μία πολιτικὴ κρίση, μία κοινωνικὴ κρίση καὶ μία κρίση ἀξιῶν. Ἔτσι, ἡ Ἐλλάδα πλέον ταλανίζεται ἀπὸ μία πολύπλευρη κρίση καὶ εὔλογο εἶναι σὲ τέτοιες καταστάσεις νὰ γεννῶνται ἐρωτήματα.

Τέσσερις ἢ μήπως... τέσσερεις;

Ἡ λέξη «τέσσερις» εἶναι μία λέξη ποὺ βλέπουμε καὶ χρησιμοποιοῦμε ἀρκετὰ συχνὰ εἴτε στὸν προφορικὸ εἴτε στὸν γραπτό μας λόγο. Ἡ ὀρθογραφία «τέσσερις», ὡστόσο, εἶναι πράγματι γραμματικῶς ὀρθή;

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Τί εἶναι τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο»;

Ὅσοι ἔχετε ἐπισκεφθεῖ τὸ ἱστολόγιό μας ἴσως νὰ διερωτᾶσθε τί ἀκριβῶς πρεσβεύει αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο.

Τὸ «Ἑλληνορθόδοξο Παρατηρητήριο» εἶναι, ὄπως ἀναφέρεται καὶ στὸν τίτλο, ἕνα ἱστολόγιο μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν Ἑλλάδα, καθῶς καὶ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Συμφωνεῖτε μὲ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς;

Ὅλοι ἔχουμε ἐνημερωθεῖ γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ἀπὸ τὴν τηλεόραση, τὸ ῥαδιόφωνο ἢ τὸ διαδίκτυο; Ὅλοι μᾶς ἐπίσης ἔχουμε ἀκούσει τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἰδιοκτητῶν μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, καθῶς καὶ ἐλάχιστες ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς κύκλους τῆς Ἐκκλησίας. Ποιὰ εἶναι ὅμως ἡ δική σας γνώμη;